Základy použití uložených procedur v .NET

Používat či nepoužívat? Mezi příznivci a odpůrci uložených procedur se vede letitá zákopová válka. Jeden z nejaktuálnějších výstřelů najdete například na blogu Franse Boumy. Velká část programátorů (zejména začínajících) ale vůbec neví co uložené procedury (stored procedures) jsou a jak se používají. Právě jim je určen tento článek. Zda je budete využívat nebo ne, už nechávám na vás.

Co je uložená procedura

Uloženou proceduru je možno si představit jako metodu na straně SQL Serveru, nebo jako dávkový příkaz. Sekvenci SQL příkazů je možno si na straně serveru uložit a pojmenovat. Pak ji lze znovu vyvolat pomocí jejího jména.

Používání uložených procedur má své výhody:

 • Kód je do jisté míry nezávislý na struktuře databázových tabulek (při změně tabulek jest změniti jenom patřičné procedury).
 • Jazyk SQL je vhodný na zpracování některých typů úloh.
 • Platí-li předchozí bod, je takové zpracování rychlejší, než kdyby se provádělo na straně SQL klienta (tedy aplikace).

Má ovšem i své nevýhody:

 • Musíte se učit další jazyk, protože tady už si se SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE mnohdy nevystačíte.
 • Přesouváním aplikační logiky na databázovou vrstvu se aplikace znepřehledňuje, zejména je-li příliš složitá na to, aby se tam dala přenést veškerá aplikační logika.
 • Používáte-li uložené procedury důsledně na všechno, budete jich mít spoustu. Nepoužíváte-li (někdo se řídí zásadou čtu vždy přímo, měním vždy přes proceduru), přijdete o výhodu nezávislosti na struktuře.
 • S tou rychlostí to neplatí absolutně, protože SQL 2000 si umí cacheovat i ad-hoc execution plan; a i když platí, poznáte to až při velké zátěži nebo opravdu velké databázi.

Moje první uložená procedura

Tradice velí, abych vám ukázal, jak pomocí SP vypsat 'Hello World!'. Půjdu trochu dál, a naučím vás na tomto příkladu, kterak procedury vytvářet, měnit a mazat. Otevřete si SQL Query Analyzer (nebo jakékoliv jiné prostředí, které vám umožní přímo posílat na SQL server příkazy) a založte si nějakou dočasnou databázi. Připojte se k ní a vykonejte následující příkaz:

CREATE PROCEDURE my_hello_world
AS
	SELECT 'Hello, World!'
GO

Po spuštění tohot příkazu se nestane nic viditelného. V hloubi SQL serveru se však stane jedna důležitá věc: vznikne uložená procedura my_hello_world.

Nyní si dovolím malou odbočku k názvům: všechny vestavěné uložené procedury mají název začínající prefixem "sp_". Jejich názvy se píší malými písmeny a jednotlivé slova se oddělují podtržítkem - typickým příkladem může být sp_server_info (vypíše informace o serveru). V zájmu zachování zdravého rozumu doporučuji, abyste pro své uložené procedury používali stejnou logiku vytváření jmen, ale jiný prefix. Obvyklé je "my_" (jako moje v angličtině), ale může to být třeba i zkratka vašeho projektu.

Pokud chcete tuto proceduru vykonat, jednoduše zapište její jméno a spusťte:

my_hello_world

Výsledkem bude resultset o jediném řádku a sloupci, obsahující text Hello, World!

Pokud chcete uloženou proceduru změnit, použijte místo CREATE PROCEDURE příkaz ALTER PROCEDURE:

ALTER PROCEDURE my_hello_world
AS
	SELECT 'Ahoj, světe!'
GO

Pokud chcete proceduru smazat, použijte DROP PROCEDURE:

DROP PROCEDURE my_hello_world

Moje první užitečná procedura

Představme si web, který nabízí možnost zapsat svoji adresu do mailing listu a přihlásit se tak k odběru zpráv. Seznam adres je uložen v SQL tabulce MailingList, která je deklarována takto:

CREATE TABLE MailingList (
	Adresa  varchar(50) NOT NULL,
	Datum  datetime   NOT NULL,
)

Pokud chceme přidávat do mailing listu adresu, je dobré ověřit, zda v něm již není, aby tam jeden uživatel nebyl zapsán dvakrát. Musíme tedy za sebou vykonat dva příkazy: zjistit, zda se zadaná adresa nachází v mailing listu a pokud ne, přidat ji:

CREATE PROCEDURE my_pridat_adresu
	@Adresa varchar(50)
AS
	SET @Adresa = LOWER(@Adresa)
	IF NOT EXISTS(SELECT * FROM MailingList WHERE [email protected]) INSERT INTO MailingList (Adresa, Datum) VALUES (@Adresa, GETDATE())
GO

V tomto okamžiku se na scéně objevuje novinka: SQL parametry - to jsou ty názvy se zavináčem na začátku. Parametr je v podstatě proměnná. V našem případě jejím prostřednictvím předáváme e-mailovou adresu. Pokud budeme chtít naši uloženou proceduru zavolat z VB.NET, učiníme tak takto:

Dim DB As New System.Data.SqlClient.SqlConnection("SERVER=(local);UID=demo;PWD=demo")
Dim CMD As New System.Data.SqlClient.SqlCommand("my_pridat_adresu", DB)
CMD.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure
CMD.Parameters.Add("@Adresa", "[email protected]")
CMD.ExecuteNonQuery()
DB.Close()

Používáme výstupní parametry

V tomto okamžiku máme zajištěno, že v mailing listu nebude žádná adresa dvakrát - a pokud se někdo pokusí přidat adresu, která tam už je, nic se nestane. Lepší by ovšem bylo, kdybychom se o tomto stavu nějak dozvěděli.

SQL umí používat i výstupní parametry, tedy takové, jimiž nám bude hodnota vrácena zpět. Přidáme tedy ještě parametr @Vysledek, který bude v případě úspěchu obsahovat text '+OK něco' a v případě neúspěchu '-ERR něco' (tuto syntaxi jsem si vypůjčil z POP3 protokolu):

ALTER PROCEDURE my_pridat_adresu
	@Adresa varchar(50),
	@Vysledek varchar(100) output
AS
	SET @Adresa = LOWER(@Adresa)
	IF EXISTS(SELECT * FROM MailingList WHERE [email protected]) BEGIN
		SET @Vysledek = '-ERR Adresa se již nachází v mailing listu'
	END ELSE BEGIN
		INSERT INTO MailingList (Adresa, Datum) VALUES (@Adresa, GETDATE())
		SET @Vysledek = '+OK Adresa byla úspěšně přidána do mailing listu'
	END
GO

Z prostředí VB.NET zavoláme proceduru a výsledek získáme nějak takhle:

Dim DB As New System.Data.SqlClient.SqlConnection("SERVER=(local);UID=demo;PWD=demo")
Dim CMD As New System.Data.SqlClient.SqlCommand("my_pridat_adresu", DB)
CMD.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure
CMD.Parameters.Add("@Adresa", "[email protected]")
CMD.Parameters.Add("@Vysledek", System.Data.SqlDbType.VarChar, 100).Direction = System.Data.ParameterDirection.Output
CMD.ExecuteNonQuery()
DB.Close()
Response.Write("Výsledek: " & CType(CMD.Parameters("@Vysledek").Value, String))

Závěr

Na jednoduchých příkladech jste se naučili, jak vytvářet uložené procedury a volat je z prostředí .NET.

K tomu, aby vám tato dovednost byla v praxi k něčemu dobrá, se ovšem musíte naučit jazyk Transact-SQL. Dobrým zdrojem informací vám budou SQL ServerBooks Online, které jsou součástí instalace SQL Serveru a nebo si je samostatně můžete stáhnout z webu Microsoftu.

 • Altairis
 • Nemesis
 • Microsoft MVP
 • IIS
 • ASP.NET